Ceník právních služeb

Právní porada se hradí v částce 1800 Kč za každou započatou hodinu.

Popř. úhrada dalších právních služeb bude dohodnuta dle charakteru a náročnosti věci.

Právní služby následně poskytujeme na základě Plné moci podepsané od klienta, popř. klientova zákonného zástupce.

V některých případech je vhodné cenu sjednat na základě Advokátního tarifu (jde o mimosmluvní odměnu, Advokátní tarif je Vyhláška Ministerstva spravedlnosti). Cena zastoupení se určuje zejména podle:

  • typu kauzy (zda jde o pracovně právní spor, rozvod, obchodní smlouvu, dědictví ap.),
  • hodnoty sporu, tj. částky, o kterou ve sporu jde.

Pro zvláštní případy a advokátní úschovu peněz stanovíme jednorázovou cenu - tzv. smluvní odměnu.

Zejména pro firemní klientelu sjednáváme paušální odměnu na měsíční bázi, výše odměny závisí na rozsahu a charakteru právních služeb.

Při podpisu Plné moci vždy víte, jakou cenu Vám budeme účtovat. Nemusíte mít obavy, že by Vás později cena za naše právní služby nemile překvapila.

 

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

Zákon o ochraně spotřebitele přináší možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.
Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.
Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

 

Ochrana osobních údajů klientů při poskytování právní služby

Správce osobních údajů: Mgr. Lucie Vaverková, advokátka, IČ: 68766696, se sídlem Kubelíkova 1446/13, 628 00 Brno-Lišeň.

Za účelem poskytování právních služeb je zpracovávána celá řada osobních údajů, přičemž rozsah těchto údajů je závislý na typu poskytované právní služby. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě (obvykle ústní) smlouvy o poskytnutí právní služby. Odrazem této smlouvy je písemná plná moc, která slouží k prokázání smluvního vztahu vůči třetím osobám.

Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, na opravu zpracovávaných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, které zpracováváme, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku.

Osobní údaje uchovávám v listinné i elektronické podobě, a jsou zabezpečené proti zneužití a neoprávněnému přístupu. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře jsou vázání mlčenlivostí.

Osobní údaje v advokátním spise uchovávám v souladu s pravidly advokacie nejčastěji pět (5) let od ukončení poskytování právní služby. V případě, že součástí právní služby bylo také poskytnutí úschovy, uchovávám advokátní spis deset (10) let, dle požadavku legislativy o praní špinavých peněz.

Svoje práva můžete uplatnit písemně na shora uvedené adrese, nebo na email info@akbartlova.cz. V souladu s nařízením na ochranu osobních údajů Vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.